Temel Eğitim Programı

ANADİLİ ETKİNLİĞİ

Okul öncesi dönem kişiliğin oluşumunda önemli yeri olan bir süreçtir. Bu dönemde verilen eğitimin içeriği bireye bir yandan insani, manevi, kültürel değerler vermeyi kendine güven duygusunu arttırmayı hedeflemeli, bir yandan da ona bilim ve teknik beceriler kazandırmalıdır.

MATEMATİK ETKİNLİĞİ

Günlük yaşamda karşımıza çıkan matematik konularını okul öncesi dönemde ele alıp çocuklara bu bilgileri günlük yaşantıda nasıl kullanacakları öğretmek amaç alınmalıdır. sınıflandırma, eşleştirme sıralama, sayı kavramı, geometrik şekiller, artma-eksiltme, işlem kavramı eğlenceli oyun ve materyallerle çocuğa sevdirilerek verilmelidir.

FEN-DOĞA ETKİNLİĞİ

Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini destekleyen etkinliklerden biri de ‘Fen ve Doğa Etkinlikleri’dir. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar, sözel iletişim becerilerinin gelişmesi, bağımsız düşünme ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesi, zihinsel bakımdan uyarılmaları, çevreye karşı daha duyarlı hale gelmeleri gibi alanlarda desteklenmektedirler. Okul öncesi dönemde çocuklara araştırabilecekleri, neden-sonuç ilişkisini görebilecekleri ve tahminlerde bulunabilecekleri bir eğitim ortamı hazırlamak oldukça önemlidir. Bu nedenle öğretmenler tarafından, çocukların gelişimlerine uygun fen ve doğa etkinlikleri planlanarak, onların çevreleri hakkındaki bilgiyi yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sağlanmalıdır.

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK

Okul Öncesi Eğitim, çocuğun psiko-motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, öz bakım becerilerini kazandırmalı ve çocuğu ilköğretime hazır duruma getirmelidir. Eğitim sistemimizde ilköğretimin ilk kademesinin başlangıcı olan, okul öncesi eğitim etkinliklerinden birisi de okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıdır. Okumaya yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen temel bilgi ve beceriler yoluyla çocuklarımızın bilişsel faaliyetleri artmaktadır. Bu alanda yapılan bilişsel çalışmaların içinde şunlar bulunmaktadır.

Görsel algılama çalışmaları

 1. El-göz koordinasyonu
 2. Şekil-zemin ayrımı
 3. Şekil sabitliği
 4. Mekanda konum
 5. Mekansal ilişkiler

İşitsel algı çalışmaları (Fonolojik duyarlılık)

 1. Dinleme
 2. Konuşma
 3. Sesleri ayırt etme
 4. Sesleri nesneleri ya da nesne resimlerini eşleştirme

GÖRSEL SANATLAR

Çocuklarda görsel sanatlar beynin sağ ve sol yarım küresini dengeli bir biçimde dengeli bir biçimde kullanmayı sağlamaktadır. Bu doğrultuda çocukta görsel algılama , estetik beğenme, düş gücünü kullanabilme yaratıcı düşünceye yardımcı olmanın yanında okuma-yazma gibi becerilerinin gelişmesine de katkıda bulunur.

DRAMA

Çocuğun sosyalleşmesinde çevresindekilerle özellikle de arkadaşları ile ilişkileri son derece önemlidir. Çocuk grup içerisinde işbirliği, paylaşma, dayanışma, başkalarına saygı duyma vb. öğrenir. Drama, tanım olarak, kendi içerisinde sosyalleşmeyi barındırmaktadır. Çeşitli etkinliklerin özelliğine göre tartışan, konuşan, olayları yaşayan, gözleyen ve yaratan çocuk, sosyal iletişimin temellerini sağlamlaştırır. Bu nedenle sosyal iletişime etkisi olmayan drama etkinliği yok denilebilir.

Drama, bir grup çalışması olması nedeniyle bulunduğu ortama göre duyarlı olmayı, birbirini kabul etmeyi, paylaşmayı örenir. Böylece bireyin hem kendine hem de başkalarına güven duygusu gelişir. Çocuklar, drama sayesinde çeşitli sosyal farklılıklara rağmen birlikte oynama ve başarmanın hazzını tadarlar böylece işbirliği yapma becerileri gelişir.

Çocuk, yaşamında dile getiremediği sorunların, grup içinde başkaları tarafından da yaşadığını anlamakta ve diğerlerinin yaşadığı farklı sorunları dinleyerek kendini ifade etme ve başkalarını daha iyi anlama, empati kurma becerilerini arttırmaktadır.

GELİŞİM AKTİVİTELERİ

Okul öncesi Çocuğunun Gelişim sürecindeki aktivitelerin önemi temelde yaratıcılığı ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir. Bu çalışmalarda önemli olan nokta elde edilen sonuç değil kullanılan yöntemlerdir. Bu nedenle çocuklara yeterli zaman rahat çalışabilecekleri genişlikte bir yer yaş, gelişim düzeyi ve bireysel ayrıcalıklarına uygun araç gereçler verilmeli, böylece yaratıcılığını daha iyi ortaya koyması sağlanmalıdır. Öğretmen çocukları yaratıcı çalışmalarına teşvik etmek için gerekli çevresel düzenlemeleri yapmalı ve bu doğrultuda programlar hazırlayarak çocukların sanat çalışmalarına zevk alarak katılmalarına olanak sağlanmalıdır. Böylece çocukların;

 1. Çevrelerine karşı duyarlı olmalarına,
 2. Hayal güçlerini kullanabilmelerine,
 3. Yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine,
 4. Kendilerini ifade edebilmeyi öğrenmelerine,
 5. Esnek bir kişilik geliştirebilmelerine,
 6. Bağımsızlıklarını geliştirerek, kendilerine olan güvenlerini arttırmalarına yardımcı olunacaktır.